Koirien koulutus

KOIRIEN HARJOITUTTAMINEN TERVON METSÄSTÄJIEN ALUEELLA


Metsästysseuran jäseniä tulee käsitellä yhdenvertaisena yhdistyslain mukaisesti. Näin ollen eri koirarotujen harjoitusoikeuksia ei voida rajoittaa, jos rajoitus ei koske kaikkia metsästysseuraan kuuluvia koirarotuja ja omistajia.

Hirviporukan johtaja päättää metsästyspäivinä hirviporukkaan kuuluvien koirien käytöstä. Huomioon tulee ottaa, että harjoitusoikeutta metsästyspäivien ulkopuolella ei voida rajoittaa, jos rajoitus ei koske kaikkia seuran jäseniä ja koirarotuja.

KOIRIEN KÄYTTÖ

 • Metsästysseuraan kuuluvien jäsenien koiran koulutus on vapaata seuralle vuokratuilla alueilla koko metsästyskauden. Metsästyslain määräykset ja asetukset tulee huomioida koiria harjoitettaessa mm. koiria koskeva kiinnipitoaika. Myös aluekohtaiset rajoitukset tulee varmistaa ennen koiran irti päästämistä.
 • Hirvikoirien harjoittelun osalta, tulee hirviporukan johtajalle ilmoittaa hirven metsästyksen aikana tapahtuva harjoittelu kaikkien koirarotujen osalta, mikä kohdistuu hirveen. Ilmoituskäytäntö oltava, että mahdollisten vahinkotilanteiden osalta harjoitustoiminnasta on tieto hirven metsästyksestä vastaavalla henkilöllä. Muutoin alueita tai ajankohtaa hirvikoirien osalta ei voida rajata, jos niistä ei ole maanvuokrasopimuksissa erillistä mainintaa.
 • Jos koiraa harjoitetaan hirvellä, ilmoitus hirviporukan johtajalle on tehtävä, vaikka varsinainen jahti olisi päättynyt.
 • Jos hirviporukan jäsenistö yksimielisesti päättää, että ennen jahdin aloitusta pidetään harjoittelua estävä jakso, niin se koskee ainoastaan hirviporukan jäseniä. Joka tapauksessa tässäkin tulee huomioida, että "rauhoitusjakso" kestää maksimissaan 9vrk. ennen varsinaisen jahdin alkua.

Nuoren hirvikoiran koulutus

 • Tervon Metsästäjien hirviporukkaan kuuluvalle nuoren koiran omistajalle voidaan antaa kaatolupa myös arkipäivänä, jolla harjoitustilanne voidaan päättää hirven kaatamiseen. Jokaista nuorta koiraa kohden on mahdollisuus yhteen esityksen mukaiseen kaatolupaan. Seuraavat kohdat tulee toteutua ennen kaatoluvan myöntämistä:
 1. Harjoitustilanteen muuttuessa metsästystilanteeksi tulee hirvenmetsästykseen liittyvät lait ja asetukset huomioida sekä järjestää tapahtuva metsästys niiden mukaisesti.
 2. Luvan hirven kaatamiseen antaa hirvijohtaja tai varajohtaja, jonka tulee olla läsnä metsästystilanteessa.
 3. Metsästykseen tulee osallistua vähintään kolme hirviporukan jäsentä.
 4. Koiran työskentely tulee olla todennettavissa seurantalaitteen avulla myös jahdin päätyttyä (esim. UltraCom)
  • Jos koiran ohjaajan omat seurantalaitteet ovat sellaiset, että yllä mainittua toimintoa ei ole mahdollista suorittaa, ei kaatolupaa voida antaa.

Huom! Koirien harjoittamista ja esityksen mukaista toimintaa seurataan vuosittain ja tarvittaessa käytäntö
muutetaan, jos asiat ei suju sovitulla tavalla. Väärinkäytöksiin ja kohtuuttoman häiriöiden aiheuttamiseen
puututaan sääntöjen mukaisin kurinpitotoimin.